O VRTIĆU

Predškolska ustanova Oblutak osnovana je u Puli 1998. godine, a vlasnica, osnivačica i ravnateljica je Suzana Matošević. Sjedište vrtića je na adresi Monte Magno 13 u Puli u Istarskoj županiji.
Primarna djelatnost vrtića je odgoj i obrazovanje, njega i skrb, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece predškolske dobi.
Vrtić ima 3 odgojno obrazovne skupine gdje su uključena djeca u jaslice od 1 -3 godine, mlađa vrtićka skupina od 4 -5 godina i starija vrtićka skupina od 5 godina do polaska u školu.

Nosioci primarnog programa su odgojitelji predškolske djece sa VŠS i sa dugogodišnjim radnim iskustvom u vrtiću Oblutak i vanjski stručni suradnici prema potrebi. Odgojitelji se permanentno usavršavaju i unapređuju i novo stečena znanja implementiraju u svoj rad sa djecom. U odnosima tolerantni i suradnički sa djecom i roditeljima. Atmosfera u vrtiću  obiteljska, susretljiva, topla, poticajno kreativna.

Programi:

 • Redovni 10 – satni program
 • Integrirani program predškole
 • integrirani program ranog učenja engleskog jezika
 • integrirani program sportska radionica
 • integrirani program metodike: glazbena radionica s pjevanjem i dramske igre, likovno izražavanje
 • integrirani program „Mensa NTC sustav učenja“

Redovni 10 – satni program

Program se temelji na humanističko – razvojnoj koncepciji ranog odgoja i obrazovanja usmjerenom na dijete  sa elementima Reggio pedagogije  i Zimmermanove  situacione pedagogije što znači:

 • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječje igre, iskustvenog učenja, kreativnosti i stvaralaštva
 • poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čime stručni djelatnici planiraju svoj odgojno – obrazovni rad kroz radionice, projekte i po centrima interesa.
 • poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja zadovoljnog djeteta
 • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece
 • kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi.

Skupine:

Cjeloviti razvojni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja  provode se  za djecu od jedne godine do polaska u školu. S obzirom na kronološku dob djeteta, skupine dijelimo na:

 • jaslička skupina od 1. – 3.  godine
 • vrtička skupina od – 5. godine
 • vrtička skupina od 5. – 7. godine

Sve skupine su dobno mješovite, što omogućuje kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje kroz igru djece različite dobi.

U vrtiću se provodi  odgojno – obrazovni rad u kojem se odvija otvoren, dinamičan pedagoški proces koji polazi od općih postavki odgoja individualiteta što podrazumijeva razvoj pojedinca u skladu s osobnim potrebama, sposobnostima i mogućnostima.

Integrirani program predškole provodi se tijekom cijele pedagoške  godine sa djecom koja su školski obveznici. Program uključuje metode rada, sadržaje i sredstva za rad koji su pomno planirani za djecu starijeg uzrasta putem kojih će prije polaska u školu moći razviti sve svoje potencijale (tjelesne, emocionalne, socijalne i intelektualne), razviti  će samostalnost, steći znanja, vještine i navike koje će im pružiti sigurnost nužnu za svladavanje  školskog programa i djelovanje u promjenjivim životnim uvjetima koje iziskuje škola.

Integrirane programe ranog učenja engleskog jezika, sport, glazba s  dramskim igrama i likovni provode educirane odgojiteljice sa potrebnim znanjem i iskustvom u radu kroz pedagoške radionice koje je 1984. godine razvio David Kolb. Radionica kao oblik rada predstavlja učenje koje se zasniva na vlastitom iskustvu a učenje je usmjereno na proces, na osobno izgrađeno, a ne na preuzeto znanje. Ova metoda učenja integrira sve psihofizičke funkcije djeteta, tjelesno, osjetilno, emotivno, imaginaciju, volju, intelekt i intuiciju. Kod djece razvija osjećaj kompetentnosti, samopouzdanja, samopoštovanja, uključenosti. Grupna interakcija i komunikacija doprinosi socijalnom učenju i vrijednostima zajednice. Učenje engleskog jezika auditivno globalna – strukturalna metoda kroz igru, pjesmu, pokret i mimiku. Glazbena radionica razvoj glazbenog senzibiliteta kroz pokret, glas, tempo, ritam, dinamiku, memoriju improvizaciju. Dramske igre i likovno izražavanje doživljaja kroz integraciju svih odgojno – obrazovnih područja.

Mensa NTC sustav učenja čiji je autor dr.  Ranko Rajović, a radi se o pristupu učenju  u kojem dominira misaona aktivnost djeteta i njegov uspješan razvoj. Posebna vrijednost projekta NTC – sustava učenja je: 1. Dodatna stimulacija razvoja sinapsi – vježbe za motoriku, grafomotoriku, i akomodaciju oka, 2. Stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja – vizualizacija, serijacija, apstrahiranje, glazba i 3. Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja – stimulativna pitanja, konvergentno i divergentno razmišljanje. Program se provodi u obliku vježbi koje su prilagođene uzrastu djeteta, a utječu pozitivno na tjelesni i mentalni razvoj djece. Za sve navedeno imamo, osim soba za dnevni boravak djece, i naš polivalentni prostor – dvoranu opremljenu za potrebe svih oblika rada sa djecom.

Aktivni smo u suradnji sa društvenom sredinom u obliku posjeta i izleta kao i dogovorenih posjeta vrtiću.