DODAJEMO RAZIGRANE BOJE
U DJEČJE SNOVE

NAŠA MISIJA

Dječji vrtić Oblutak javna je ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djeluje na području grada Pule. Namjera programa je omogućiti djeci kvalitetne uvjete za odgoj i učenje kroz razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava, uvažavanje individualnih potreba djece pružajući podršku obitelji, iskazujući otvorenost za međusobnom suradnjom, suradnjom s roditeljima i širom zajednicom.

NAŠA VIZIJA

U poticajnoj i sigurnoj sredini omogućiti djeci i roditeljima osjećaj pouzdanosti i zadovoljstva za cjelokupni rast i razvoj kroz odgoj i obrazovanje.

Svoj rad ćemo usavršavati kroz kontinuirano samo vrednovanje i profesionalno usavršavanje svih djelatnika.

UKRATKO O VRTIĆU

Predškolska ustanova Oblutak osnovana je u Puli 1998. godine, a vlasnica, osnivačica i ravnateljica je Suzana Matošević. Sjedište vrtića je na adresi Monte Magno 13 u Puli u Istarskoj županiji.
Primarna djelatnost vrtića je odgoj i obrazovanje, njega i skrb, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece predškolske dobi.
Vrtić ima 3 odgojno obrazovne skupine gdje su uključena djeca u jaslice od 1 -3 godine, mlađa vrtićka skupina od 4 -5 godina i starija vrtićka skupina od 5 godina do polaska u školu.
Nosioci primarnog programa su odgojitelji predškolske djece sa VŠS i sa dugogodišnjim radnim iskustvom u vrtiću Oblutak i vanjski stručni suradnici prema potrebi. Odgojitelji se permanentno usavršavaju i unapređuju i novo stečena znanja implementiraju u svoj rad sa djecom. U odnosima tolerantni i suradnički sa djecom i roditeljima. Atmosfera u vrtiću obiteljska, susretljiva, topla, poticajno kreativna.

PROGRAMI OBRAZOVANJA

Redovni 10 – satni program

Integrirani program predškole

integrirani program sportska radionica

integrirani program metodike: glazbena radionica s pjevanjem i dramske igre, likovno izražavanje

integrirani program „Mensa NTC sustav učenja“

integrirani program ranog učenja engleskog jezika

Redovni 10 – satni program

Program se temelji na humanističko – razvojnoj koncepciji ranog odgoja i obrazovanja usmjerenom na dijete  sa elementima Reggio pedagogije  i Zimmermanove  situacione pedagogije što znači:

  • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječje igre, iskustvenog učenja, kreativnosti i stvaralaštva
  • poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čime stručni djelatnici planiraju svoj odgojno – obrazovni rad kroz radionice, projekte i po centrima interesa.
  • poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja zadovoljnog djeteta
  • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece
  • kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi.

U vrtiću se provodi  odgojno – obrazovni rad u kojem se odvija otvoren, dinamičan pedagoški proces koji polazi od općih postavki odgoja individualiteta što podrazumijeva razvoj pojedinca u skladu s osobnim potrebama, sposobnostima i mogućnostima.

Integrirani program predškole provodi se tijekom cijele pedagoške  godine sa djecom koja su školski obveznici. Program uključuje metode rada, sadržaje i sredstva za rad koji su pomno planirani za djecu starijeg uzrasta putem kojih će prije polaska u školu moći razviti sve svoje potencijale (tjelesne, emocionalne, socijalne i intelektualne), razviti  će samostalnost, steći znanja, vještine i navike koje će im pružiti sigurnost nužnu za svladavanje  školskog programa i djelovanje u promjenjivim životnim uvjetima koje iziskuje škola.

Integrirane programe ranog učenja engleskog jezika, sport, glazba s  dramskim igrama i likovni provode educirane odgojiteljice sa potrebnim znanjem i iskustvom u radu kroz pedagoške radionice koje je 1984. godine razvio David Kolb. Radionica kao oblik rada predstavlja učenje koje se zasniva na vlastitom iskustvu a učenje je usmjereno na proces, na osobno izgrađeno, a ne na preuzeto znanje. Ova metoda učenja integrira sve psihofizičke funkcije djeteta, tjelesno, osjetilno, emotivno, imaginaciju, volju, intelekt i intuiciju. Kod djece razvija osjećaj kompetentnosti, samopouzdanja, samopoštovanja, uključenosti. Grupna interakcija i komunikacija doprinosi socijalnom učenju i vrijednostima zajednice. Učenje engleskog jezika auditivno globalna – strukturalna metoda kroz igru, pjesmu, pokret i mimiku. Glazbena radionica razvoj glazbenog senzibiliteta kroz pokret, glas, tempo, ritam, dinamiku, memoriju improvizaciju. Dramske igre i likovno izražavanje doživljaja kroz integraciju svih odgojno – obrazovnih područja.

Mensa NTC sustav učenja čiji je autor dr.  Ranko Rajović, a radi se o pristupu učenju  u kojem dominira misaona aktivnost djeteta i njegov uspješan razvoj. Posebna vrijednost projekta NTC – sustava učenja je: 1. Dodatna stimulacija razvoja sinapsi – vježbe za motoriku, grafomotoriku, i akomodaciju oka, 2. Stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja – vizualizacija, serijacija, apstrahiranje, glazba i 3. Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja – stimulativna pitanja, konvergentno i divergentno razmišljanje. Program se provodi u obliku vježbi koje su prilagođene uzrastu djeteta, a utječu pozitivno na tjelesni i mentalni razvoj djece. Za sve navedeno imamo, osim soba za dnevni boravak djece, i naš polivalentni prostor – dvoranu opremljenu za potrebe svih oblika rada sa djecom.

Aktivni smo u suradnji sa društvenom sredinom u obliku posjeta i izleta kao i dogovorenih posjeta vrtiću.

Nekoliko misli o igri

„DJECA IGRANJEM UČE I ŠTO JE JOŠ VAŽNIJE, U IGRI DJECA NAUČE KAKO UČITI“.  Fred Donaldson

„STVARANJE NEČEGA NOVOG NE POSTIŽE SE INTELEKTOM NEGO NAGONOM IGRANJA“. Carl Jung

„GOTOVO SVA KREATIVNOST UKLJUČUJE NAMJERNU IGRU“.  Abraham Maslow

„TKO ŽELI MNOGO SPOZNATI, MORA SE MNOGO IGRATI“. Gottfried Benn