Statut

DJEČJI VRTIĆ OBLUTAK
STATUT
(Potpuni tekst)
Pula, listopad 2013. godine
2
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama te na temelju članka 40. stavka 2. i članka 41. stavka 1. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” br. 10/97, 107/07 i 94/13) u svezi s člankom 23. Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN broj 94/2013.), Upravno vijeće
ustanove Dječji vrtić Oblutak sa sjedištem u Puli – Pola, Monte Magno 13 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), uz
prethodnu suglasnost osnivača Suzane Matošević od 02. listopada 2013. godine, na sjednici održanoj 02.
listopada 2013. godine donosi
STATUT
DJEČJEG VRTIĆA OBLUTAK
(potpuni tekst Statuta Dječjeg vrtića
s Izmjenama i dopunama od 02. listopada 2013. godine)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela Dječjeg vrtića, vrste i
trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, pečat i štambilj, zastupanje i
predstavljanje, javnost rada i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski
rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu ostvarujući programe
odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu pretškolske dobi.
Dječji vrtić posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen propisima koji su na snazi u Republici
Hrvatskoj, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.
Dječji vrtić ima svojstvo pravne osobe, a upisan je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Rijeci pod
matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 040140852.
Članak 3.
Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Suzana Matošević (OIB: 76252168962) s prebivalištem u Puli, Monte Magno
13 (u daljnjem tekstu: Osnivač).
II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST
Članak 4.
Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić Oblutak.
Sjedište Dječjeg vrtića je u Puli – Pola, Monte Magno 13.
Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište, mijenjati odnosno dopuniti djelatnost u novim prostorima,
odnosno mijenjati druge podatke koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona samo odlukom Osnivača.
Odluku iz stavka 3. ovog članka Osnivač je dužan dostaviti Ministarstvu nadležnom za obrazovanje
radi ocjene sukladnosti odluke sa zakonom.
Dječji vrtić obvezno ističe svoj naziv na zgradi u kojoj je njeno sjedište i na zgradama u kojima obavlja svoju
djelatnost.
Članak 5.
3
Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem
tekstu: predškolski odgoj).
Predškolski odgoj u Dječjem vrtiću obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi koji se ostvaruju sukladno zakonu.
Djelatnost Dječjeg vrtića se očituje u sljedećim osnovnim programima:
– redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i
sposobnostima,
– programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
– programi za darovitu djecu predškolske dobi,
– programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskog sadržaja.
Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.
Na programe iz stavka 1. i 2. ovog članka suglasnost daje Ministarstvo nadležno za odgoj i obrazovanje.
Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Dječji vrtić može obavljati i druge djelatnosti ako se one u manjem
opsegu ili uobičajeno obavljaju u svrhu njenog ostvarivanja.
Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim,
vjerskim i drugim potrebama obitelji.
Dječji vrtić može promijeniti odnosno proširiti svoju djelatnost.
Odluku o promjeni odnosno proširenju djelatnosti Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost
Osnivača.
Članak 6.
U Dječjem vrtiću provodi se odgojno-obrazovni rad s djecom od navršenih 12 (dvanaest) mjeseci do polaska u
školu, u primarnom desetsatnom programu, petodnevnom radnom tjednu u radnom vremenu od 6:30 – 16:30 sati
koje se prema potrebama roditelja može mijenjati.
Članak 7.
Kao javne ovlasti Dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:
– upise djece u Dječji vrtić i ispise djece iz Dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
– izdavanje potvrda i mišljenja,
– upisivanje podataka o Dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.
U slučaju kada Dječji vrtić u svezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom
interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama
zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
Dječji vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci propisanu važećim propisima
Republike Hrvatske.
III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 8.
Dječji vrtić u pravnom prometu predstavlja i zastupa Ravnatelj sukladno ovlaštenjima propisanim ovim
Statutom.
Ravnatelj može drugoj osobi u pisanom obliku izdati specijalnu ili generalnu punomoć za zastupanje u pravnom
prometu sukladno odredbama zakona kojim se utvrđuju obvezni odnosi.
4
Odredbe punomoći kojima se na punomoćnika prenosi više ovlaštenja od onih koje pripadaju Ravnatelju prema
ovom Statutu i koje su na bilo koji način protivne odredbama ovog Statuta ništave su.
Sadržaj i trajanje punomoći ravnatelj određuje pri njenom izdavanju.
Članak 9.
Ravnatelja Dječjeg vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba
iz reda članova odgojiteljskog vijeća.
Odluku o određivanju osobe iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravno vijeće na prijedlog Ravnatelja, i to
većinom glasova prisutnih članova Upravnog vijeća.
Osoba koja zamjenjuje Ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove Ravnatelja čije se izvršenje ne može
odgađati do njegovog povratka.
IV. PEČAT I ŠTAMBILJ
Članak 10.
U radu i poslovanju Dječji vrtić koristi:
1. Pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, koji sadrži naziv i grb Republike Hrvatske te naziv i sjedište Dječjeg
vrtića.
2. Pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, koji sadrži naziv i sjedište Dječjeg vrtića.
3. Štambilj četvrtastog oblika, veličine širine18mm i dužine 47 mm, koji sadrži naziv i sjedište Dječjeg vrtića.
4. Prijemni štambilj četvrtastog oblika koji sadrži naziv i sjedište Dječjeg vrtića, dimenzija i sadržaja propisanih
Uredbom o uredskom poslovanju.
Članak 11.
Pečatom iz čl. 10. st. 1. toč. 1. ovjeravaju se javne isprave koje Dječji vrtić izdaje i akti koje Dječji vrtić donosi u
okviru vršenja javnih ovlasti.
Pečat i štambilj iz čl. 10. st. 2. i 3. upotrebljavaju se za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje
Dječjeg vrtića.
Prijemni štambilj se koristi za uredsko poslovanje u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju.
Svaki pečat i štambilj imaju svoj broj.
Odluku o broju pečata i štambilja, njihovom naručivanju i zamjenjivanju, načinu korištenja, te osobama koje su
odgovorne za njihovo čuvanje donosi Ravnatelj.
V. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 12.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti.
Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti programa i poslova
kako bi se ostvarili primjereni rezultati u procesu predškolskog odgoja djece, primjereno zadovoljavanje njihovih
potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.
Članak 13.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo te način obavljanja
djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe.
Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića na prijedlog Ravnatelja.
VI. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA
5
Članak 14.
Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi Dječji vrtić ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma za
predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: nacionalni kurikulum) i kurikuluma Dječjeg vrtića.
Kurikulumom Dječjeg vrtića utvrđuju se program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja
programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.
Kurikulum Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće najkasnije do 30. rujna tekuće pedagoške godine na prijedlog
Ravnatelja.
Kurikulum Dječjeg vrtića mora biti dostupan roditeljima djece.
Članak 15.
Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu
koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.
Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće do 30. rujna.
Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece,
higijene i prehrane, programe socijalne skrbi kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s
roditeljima djece.
Članak 16.
U okviru svoje djelatnosti i pored osnovnih programa (čl. 5. ovog Statuta) Dječji vrtić organizira i provodi:
– specijalizirani program za rano učenje stranih jezika (engleski i talijanski) po verifikaciji nadležnog
Ministarstva,
– igraonicu na talijanskom jeziku po verifikaciji nadležnog Ministarstva,
– ostale kraće specijalizirane programe (male tjelesne aktivnosti, glazbeni kutić, likovna radionica i tome slično,
po verifikaciji nadležnog Ministarstva.
Ravnatelj Dječjeg vrtića može utvrditi drukčije specijalizirane programe, kao i drukčije trajanje specijaliziranih
programa, u skladu s potrebama djeteta i roditelja, a uz prethodnu suglasnost Osnivača i nadležnog Ministarstva.
Ekonomsku cijenu programa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost
Osnivača.
Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi programe u skladu s odredbama
Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
Članak 17.
U ostvarivanju programa iz članka 16. ovoga Statuta Dječji vrtić je dužan:
– stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta,
– dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim
dječjim okružjem.
Programi odgoja i obrazovanja iz članka 16. ovoga Statuta provode se kao cjelodnevni, osim ako nije drugačije
određeno zakonom i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.
Ostvarivanje pojedinih programa iz članka 16. ovoga Statuta i njihovo trajanje provodi se u zavisnosti od interesa
roditelja za pojedini program.
Članak 18.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu od 31. kolovoza 2014.
godine.
6
Program predškole Dječji vrtić će provoditi za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu unutar
redovitog programa predškolskog odgoja.
Sadržaj i trajanje programa predškole propisuje ministar nadležan za obrazovanje pravilnikom.
VII. RADNO VRIJEME
Članak 19.
Radno vrijeme Dječjeg vrtića biti će usklađeno s potrebama djece i zaposlenih roditelja.
Odgojno-obrazovni rad s djecom ostvaruje se sukladno godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića i
potrebama roditelja.
VIII. UPIS DJECE
Članak 20.
Dječji vrtić je dužan osigurati upis djece u skladu s odredbama Pravilnika o upisu djece.
Pravilnik o upisu djece Dječji vrtić donosi prema Obveznim uputama za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje
vrtiće Gradskog poglavarstva Grada Pule od 2. travnja 2009. godine te svim kasnijim izmjenama i dopunama
navedene odluke, odnosno u skladu s drugim budućim aktima nadležnih tijela Grada Pule – Pola kojima se
reguliraju pravila o upisima djece u dječje vrtiće.
IX. TIJELA DJEČJEG VRTIĆA
1. Upravno vijeće
Članak 21.
Dječijim vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet (5) članova, a čine ga:
– tri (3) člana koje imenuje Osnivač iz reda javnih radnika,
– jedan (1) član kojeg biraju roditelji djece korisnika usluga,
– jedan (1) član koji se bira iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine, a počinje teći danom konstituiranja Upravnog vijeća.
Izbor članova Upravnog vijeća koje biraju roditelji djece korisnika usluga te odgojitelji i stručni suradnici
Dječjeg vrtića obavit će se najkasnije u roku od osam (8) dana od dana imenovanja članova Upravnog vijeća od
strane osnivača.
Članak 22.
Izbor predstavnika roditelja za člana Upravnog vijeća obavlja se javnim glasovanjem na zajedničkom sastanku
roditelja.
Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat – predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova na
sastanku prisutnih roditelja – predloženih kandidata.
U slučaju kada je predloženo više kandidata pa niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se
ponavlja na način da se u ponovljenom glasovanju ne glasuje o kandidatu koji je u prethodnom glasovanju dobio
najmanji broj glasova.
Ukoliko ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni se postupak ponavlja.
Članak 23.
Prijedlog kandidata i izbor predstavnika odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića za člana Upravnog vijeća
provodi se na sastanku odgojitelja i stručnih suradnika na način predviđen člankom 22. ovoga Statuta.
7
Članak 24.
Članu Upravnog vijeća mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je imenovan, odnosno izabran:
– u slučaju smrti,
– na osobni zahtjev,
– ako bude razriješen, odnosno opozvan,
– ako mu prestane radni odnos u Dječjem vrtiću, a izabran je iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg
vrtića,
– ako ne koristi više usluge Dječjeg vrtića, a izabran je iz reda roditelja djece korisnika usluge.
Član Upravnog vijeća može biti razriješen s funkcije odnosno opozvan u sljedećim slučajevima:
– ako sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta Dječjem vrtiću, te
– ako zanemaruje obveze člana Upravnog vijeća.
Odluku o razrješenju ili opozivu člana Upravnog vijeća donosi Osnivač na prijedlog Ravnatelja.
Članak 25.
U slučaju kada članu Upravnog vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koje je imenovan, odnosno
izabran, novom članu Upravnog vijeća mandat traje do isteka mandata člana Upravnog vijeća umjesto kojeg je
imenovan, odnosno izabran.
Članak 26.
Do izbora predsjednika Upravnog vijeća, sjednicom Upravnog vijeća predsjeda Ravnatelj.
Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća između sebe javnim glasovanjem.
Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina nazočnih članova Upravnog
vijeća.
Članak 27.
Nakon izbora predsjednika Upravnog vijeća, izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.
Na izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća primjenjuju se odredbe ovoga Statuta koje se odnose na izbor
predsjednika Upravnog vijeća.
Članak 28.
Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.
Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima rukovodi predsjednik.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu dostavljaju se, u pravilu, najkasnije tri (3)
dana prije održavanja sjednice.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednicu može se
uputiti telefaksom, telefonom ili elektroničkim putem.
Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća kojim se pobliže uređuju pitanja iz djelokruga rada
Upravnog vijeća koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.
Članak 29.
Upravno vijeće pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova Upravnog vijeća.
Upravno vijeće odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako ovim Statutom nije drugačije
utvrđeno.
8
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako predsjednik Upravnog vijeća ne odluči da se o pojedinoj točki dnevnog
reda glasuje tajno.
O radu na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.
Članak 30.
Upravno vijeće ima ona prava i dužnosti koja su propisana važećim propisima Republike Hrvatske i općim
aktima Dječjeg vrtića.
Upravno Vijeće osobito:
1. Donosi na prijedlog ravnatelja
– Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, uz suglasnost Osnivača,
– godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića,
– druge opće akte utvrđene ovim Statutom i zakonom,
– odluku o imenovanju zamjenika ravnatelja;
2. Donosi
– Poslovnik o svom radu,
– Pravilnik o radu i druge pravilnike i akte u skladu sa zakonom i posebnim propisima,
– financijski plan i financijska izvješća Dječjeg vrtića,
– godišnji plan i program rada i kurikulum Dječjeg vrtića,
– odluku o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića;
3. Odlučuje uz suglasnost Osnivača
– o planu upisa djece za pedagošku godinu,
– o uporabi financijskih sredstava u skladu sa posebnim odlukama Osnivača i ovim Statutom,
– o promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića,
– o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i
ovim Statutom;
4. Odlučuje
– o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića,
– o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece,
– o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja,
– o drugim pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića;
5. Predlaže Osnivaču
– imenovanje i razrješenje ravnatelja Dječjeg vrtića,
– promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,
– statusne promjene Dječjeg vrtića;
6. Razmatra
– predstavke i prijedloge građana od interesa za rad Dječjeg vrtića,
– rezultate odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću;
7. Predlaže ravnatelju
– mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića,
– osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića;
Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim
aktima Dječjeg vrtića.
2. Ravnatelj
Članak 31.
Ravnatelj ima ona prava i dužnosti koja su propisana važećim propisima Republike Hrvatske i općim aktima
Dječjeg vrtića.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.
Ravnatelj osobito:
– organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića,
– predstavlja i zastupa Dječji vrtić te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića,
9
– predlaže Upravnom vijeću kurikulum Dječjeg vrtića,
– predlaže Upravnom vijeću godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića te podnosi izvješće o njegovom
ostvarenju,
– brine za provođenje odluka Upravnog vijeća i stručnih tijela Dječjeg vrtića,
– predlaže Upravnom vijeću Statut i druge opće akte Dječjeg vrtića,
– donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa sukladno zakonu kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje,
– daje radnicima Dječjeg vrtića naloge za izvršenje određenih poslova i zadataka, daje upute i koordinira rad u
Dječjem vrtiću,
– obavlja druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, Statutom i općim aktima Dječjeg vrtića.
Članak 32.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja te za stručni rad Dječjeg vrtića.
Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti upravnog vijeća ili Osnivača odnosno organa kojeg je isti odredio
nastupati kao druga ugovorna strana i s Dječjim vrtićem sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime
a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.
Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje i za rezultate tog stručnog rada.
Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti Dječjeg vrtića upisanih u sudski registar
ustanova.
U slučaju kada je ravnatelj u sporu s Dječijim vrtićem odnosno u svim pravnim poslovima ili postupcima gdje
ravnatelj može biti u sukobu interesa, Dječji vrtić zastupa Osnivač ili osoba koju on za to ovlasti.
Članak 33.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog
suradnika utvrđenih pozitivnim propisom te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog
odgoja.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće u skladu sa zakonom i Statutom.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do
imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje
na vrijeme do godinu dana.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.
Ako ravnatelj ne ispunjava ovim Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, Osnivač na prijedlog Upravnog
vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja razriješit će ravnatelja i
imenovati drugu osobu sukladno zakonu.
Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.
U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Dječji vrtić je dužan raspisati natječaj za
ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
Članak 34.
Ravnatelja Dječjeg vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba
iz reda članova odgojiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka bira Upravno vijeće na prijedlog Osnivača, i to javnim glasovanjem većinom
glasova prisutnih članova.
10
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može
odgađati do ravnateljeva povratka.
Članak 35.
Natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića objavljuje se u javnim glasilima.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se
primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana računajući od dana objave natječaja,
a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana računajući od dana
isteka roka za podnošenje prijava.
Članak 36.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se
ponoviti, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
Do imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića na temelju ponovljenog natječaja Osnivač će imenovati vršitelja
dužnosti ravnatelja, ali na razdoblje ne duže od godinu dana.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja Dječjeg
vrtića.
Članak 37.
Osoba imenovana za ravnatelja Dječjeg vrtića sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu.
Ugovor o radu iz stavka 1. ovoga članka u ime Upravnog vijeća sklapa predsjednik Upravnog vijeća. Ako je
izabrani ravnatelj ujedno i predsjednik Upravnog vijeća, Ugovor o radu u ime Upravnog vijeća sklapa zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća.
Članak 38.
Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.
Na prijedlog Upravnog vijeća Osnivač je dužan razriješiti ravnatelja u sljedećim slučajevima:
– ako ravnatelj sam zatraži razrješenje,
– ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do
prestanka ugovora o radu,
– ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Dječjeg vrtića ili neosnovano ne izvršava odluke
Upravnog vijeća ili postupa protivno njima,
– ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Dječjem vrtiću veću štetu ili ako zanemaruje
ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti
Dječjeg vrtića.
Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.
U slučaju razrješenja ravnatelja Osnivač će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće dužno je
raspisati javni natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
X. STRUČNO TIJELO
Članak 39.
Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program
predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.
11
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje,
raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom.
Odgojiteljsko vijeće osobito:
– sudjeluje u utvrđivanju kurikuluma Dječjeg vrtića,
– sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića i prati njegovo ostvarivanje,
– potiče i promiče stručni rad,
– nositelj je aktivnosti u ostvarivanju ciljeva i zadaća odgojno-obrazovnog rada te zaštite djece rane i predškolske
dobi,
– predlaže organizaciju rada po programima,
– poduzima mjere za unapređivanje cjelokupnog odgojno-obrazovnog i zdravstvenog rada,
– raspravlja i odlučuje o svim stručnim pitanjima rada,
– putem stručnih referata i predavanja omogućuje permanentno stručno usavršavanje u skladu sa zahtjevima
suvremenog odgoja i obrazovanja,
– obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom.
Članak 40.
Odgojiteljsko vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama, a njegovim radom rukovodi ravnatelj.
Ravnatelj saziva i priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća.
Odgojiteljsko vijeće donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova vijeća.
Sjednice Odgojiteljskog vijeća obavezne su za odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene djelatnike.
Sjednice se održavaju prema potrebi, izvan radnog vremena utvrđenog za neposredan rad s djecom, a najmanje
dva puta tijekom pedagoške godine.
Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuju ravnatelj i zapisničar.
XI. RADNICI DJEČJEG VRTIĆA
Članak 41.
U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade
sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik pedagog te medicinska sestra kao zdravstvena
voditeljica.
Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u Dječjem vrtiću mogu raditi i druge osobe koje
obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).
Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit
te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.
Poslove odgojitelja djece od navršenih 6 mjeseci života do polaska u školu može obavljati osoba koja je završila
preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je
stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij
ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.
Poslove odgojitelja koji ostvaruje program predškole pri osnovnim školama, uz osobe iz stavka 4. ovog članka
mogu obavljati i osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova učitelja razredne nastave u osnovnoj školi u
skladu s posebnim propisima.
Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili diplomski
specijalistički studij odgovarajuće vrste.
Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij
sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim
propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.
12
Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih radnika u
Vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
U Dječjem vrtiću mogu raditi samo osobe koje u svemu udovoljavaju uvjetima propisanim zakonom odnosno na
zakonu utemeljenim aktima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
Radni odnos u dječjem vrtiću osobito ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno ili
prekršajno djelo, kao ni osoba protiv koje se vodi kazneni odnosno prekršajni postupak, u smislu čl. 25. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Članak 42.
Radni odnos u Dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja kad
obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana te
kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.
Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, u skladu s
važećim propisima Republike Hrvatske.
Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno
zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj.
XII. RODITELJI I SKRBNICI DJECE
Članak 43.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja i skrbi o djeci Dječji vrtić surađuje s roditeljima i
skrbnicima djece.
Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima i skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanka
skupine roditelja i na drugi način.
Roditelji i skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Dječjeg vrtića i s njome
surađivati.
Roditelji odnosno skrbnici djece sudjeluju u upravljanju Dječijim vrtićem na način utvrđen zakonom i ovim
Statutom.
XIII. FINANCIRANJE I IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA
Članak 44.
Financijsko poslovanje i vođenje računovodstvenog poslovanja Dječjeg vrtića obavlja se u skladu s važećim
zakonskim i podzakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.
Dječji vrtić ostvaruje prihode iz proračuna Grada Pule – Pola, od naplate usluga roditeljima kao i iz drugih
izvora u skladu sa zakonom.
Dječji vrtić za svaku godinu donosi godišnji proračun i zaključni obračun o kojem odlučuje Upravno vijeće i
dužan ih je dostavljati nadležnim tijelima sukladno zakonu.
Godišnji proračun donosi se do 31. prosinca, a ako se ne donese, donosi se privremeni obračun za razdoblje od
tri mjeseca.
Članak 45.
Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.
13
Dječji vrtić raspolaže imovinom pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na
temelju zakona i ovim Statutom.
Vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača stjecati, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili osnovno sredstvo.
Članak 46.
Ravnateljica može radi obavljanja tekućeg poslovanja za namjene predviđene Financijskim planom za određenu
kalendarsku godinu u pravnom prometu raspolagati samostalno sredstvima predviđenim tim planom u skladu s
važećim propisima.
Članak 47.
Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona će se uporabiti isključivo za obavljanje i razvoj
djelatnosti Dječjeg vrtića sukladno zakonu.
O uporabi dobiti odlučuje Osnivač.
Ako Dječji vrtić na kraju financijske godine iskaže gubitak u poslovanju osnivač će gubitak pokriti uz pravo na
povrat sredstava od strane Dječjeg vrtića.
Članak 48.
Dječji vrtić odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obaveze Dječjeg vrtića.
XII. OPĆI AKTI
Članak 49.
Opći akti Dječjeg vrtića su Statut, pravilnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz njegove djelatnosti.
Članak 50.
Upravno vijeće donosi sljedeće akte Dječjeg vrtića:
1. Statut, uz prethodnu suglasnost Osnivača;
2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, uz prethodnu suglasnost Osnivača;
3. Poslovnik o radu Upravnog vijeća;
4. Pravilnik o upisu djece;
5. Pravilnik o zaštiti na radu;
6. Pravilnik iz područja zaštite od požara;
7. Ostale opće akte koje je potrebno donijeti sukladno propisima.
Članak 51.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Kada je to potrebno radi izvanrednih okolnosti, Upravni odbor može odlučiti da opći akt Dječjeg vrtića stupa na
snagu danom objavljivanja ili u roku kraćem od roka iz prvog stavka ovog članka.
Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.
XIII. SURADNJA SA SINDIKATOM
Članak 52.
Radnici Dječjeg vrtića imaju pravo na slobodno udruživanje sukladno Zakonu o radu odnosno drugim važećim
propisima.
14
Dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika te ostvarivanje njegovih prava u skladu sa
zakonom i kolektivnim ugovorom.
Sindikalni povjerenici uživaju zaštitu i prava na radu sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.
Sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, mišljenja i primjedbe glede
ostvarivanje prava djelatnika i zaštite tih prava.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 53.
Rad Dječjeg vrtića je javan.
Statut i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Dječji vrtić je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti za koju je osnovana te
pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja usluga i obavljanja svojih poslova.
Dječji vrtić je dužan odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom
korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz
djelatnosti za koju je osnovana.
Dječji vrtić je dužan u razumnom roku davati sredstvima javnog informiranja na njihov zahtjev informacije o
obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.
Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom, aktom o
osnivanju ili ovim Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na
osobne podatke fizičkih osoba
Članak 54.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju o djelatnosti, sredstvima javnog
priopćavanja može dati ravnatelj ili osoba koju pismeno imenuju ravnatelj ili Osnivač.
XV. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA
Članak 55.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama
bilo protivno poslovanju Dječjeg vrtića ili štetilo njegovom poslovnom ugledu odnosno interesu i ugledu
zaposlenih.
Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje osnivač i ravnatelj proglase poslovnom tajnom, podaci koje
nadležno tijelo kao povjerljive priopći Dječjem vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih
okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Dječjeg vrtića i
druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i njenog
Osnivača.
Članak 56.
Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Dječjeg vrtića bez obzira na koji
su način saznali za podatke i isprave.
Obaveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.
Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom, mogu se dostaviti i dati na uvid državnim tijelima koja su na
to ovlaštena zakonom.
Članak 57.
15
Profesionalnom tajnom smatra se: sve što odgojitelji, stručni i zdravstveni djelatnici, kao i drugi radnici Dječjeg
vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci,
njihovim roditeljima i skrbnicima.
Profesionalnom tajnom smatraju se osobito informacije o obiteljskim i zdravstvenim prilikama i stanjima djeteta.
Članak 58.
Informacije koji se smatraju profesionalnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Dječjeg vrtića bez obzira na koji
su način za njih saznali.
Obaveza čuvanja profesionalne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.
Informacije koje se smatraju profesionalnom tajnom mogu se obznaniti državnim tijelima koja su na to ovlaštena
zakonom.
Članak 59.
O čuvanju poslovne tajne i profesionalne tajne skrbe neposredno ravnatelj i druga ovlaštena osoba.
Isprave i podatke koje predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti ravnatelj i osoba koju on
ovlasti.
Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.
XVI. ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE ČOVJEKOVOG OKOLIŠA
Članak 60.
Djelatnici Dječjeg vrtića imaju pravo i obvezu stvarati uvjete za očuvanje i unaprjeđivanje prirodnih i redom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša.
Dječji vrtić samostalno i u suradnji s državnim tijelima, ustanovama, udrugama i drugim subjektima koji se bave
zaštitom okoliša aktivno sudjeluje u zaštiti i unaprjeđivanju čovjekovog okoliša.
Zaposlenici Dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadataka poduzimaju mjere zaštite
i unapređenja okoliša, a naročita se pažnja posvećuje odgoju djece za očuvanje i zaštitu okoliša.
O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš ili mogu ugroziti okoliš svaki radnik Dječjeg vrtića je dužan upozoriti
Osnivača, ravnatelja ili Upravno vijeće.
Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze ako je radnik znao ili mogao znati da je u
konkretnim okolnostima te mjere trebalo poduzeti.
XVII. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE
Članak 61.
U Dječjem vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i
obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.
XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 62.
Do donošenja novih općih akata odnosno izmjena i dopuna postojećih općih akata Dječjeg vrtića predviđenih
ovim Statutom primjenjivat će se postojeći opći akti u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama
ovog Statuta.
U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka s odredbama ovog Statuta primjenjuju se
neposredno odredbe ovog Statuta ili zakona.
16
Opći akti iz stavka 1. ovog članka donijet će se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Članak 63.
Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Članak 64.
Za sve što nije pobliže uređeno ovim Statutom neposredno se primjenjuju zakonski i podzakonski propisi koji su
na snazi u Republici Hrvatskoj.
Članak 65.
Autentično tumačenje ovog Statuta daje Upravno vijeće.
Ovaj Statut se može mijenjati i dopunjavati samo na način i u postupku po kojem je donesen.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a po dobivenoj suglasnosti Osnivača.
Ovaj Statut se oglašava na oglasnoj ploči Dječjeg Vrtića.
U Puli, 2. listopada 2013. godine.
Predsjednik Upravnog vijeća
_____________________
Andrea Matošević
Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Oblutak u Puli – Pola, dana 2. listopada 2013 godine, a
stupio je na snagu 10. listopada 2013. godine.
Ravnatelj
____________________
Suzana Matošević