PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04,
86/08, 116/08, 75/09, 143/12) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Oblutak sa sjedištem u Puli, Monte Magno 13
(u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj dana 02. listopada 2013.
godine, donosi
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
DJEČJEG VRTIĆA OBLUTAK
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o zaštiti na radu (u daljnjem tekstu: Pravilnik), sukladno djelatnosti Dječjeg vrtića i procjeni
opasnosti, uređuje se organizacija provedbe zaštite na radu, pravila zaštite na radu, prava, obveze i odgovornosti
radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zaštita posebnih kategorija radnika, nadzor, te druga
pitanja u vezi sa zaštitom na radu u Dječjem vrtiću koja nisu uređena zakonom i drugim propisima te kolektivnim
ugovorom.
Članak 2.
Odredbe Pravilnika primjenjuju se na sve radnike Dječjeg vrtića s kojima je sklopljen ugovor o radu na
neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom, pripravnike, volontere, studente na
praksi, te druge osobe koje se po bilo kojem osnovu rada nalaze u prostorima Dječjeg vrtića.
Članak 3.
Zaštita na radu sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova
zaštite na radu, primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa
ovlaštenih osoba.
II. ORGANIZACIJA UREĐIVANJA I PROVEDBE ZAŠTITE
NA RADU
Članak 4.
U organizaciji uređivanja i provedbe zaštite na radu u Dječjem vrtiću, posebna prava, obveze i odgovornosti
imaju:
1. Upravno vijeće
2. Ravnatelj
4. Ovlaštena osoba za obavljanje poslova zaštite na radu
5. Radnici
Članak 5
Upravno vijeće Dječjeg vrtića dužno je osigurati uređivanje i provedbu zaštite na radu sukladno odredbama
Zakona i drugih propisa, kolektivnog ugovora i ovog Pravilnika.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića:
 utvrđuje procjenu opasnosti na radnim mjestima i radnom okolišu, te reviziju procjene u propisanim
slučajevima odnosno svake dvije godine,
 na temelju procjene od opasnosti donosi Pravilnik o zaštiti na radu te njegove izmjene i dopune;
 utvrđuje mjere za provedbu i unapređivanje zaštite na radu te način njihovog financiranja;
 razmatra izvješća o provedbi utvrđenih mjera i stanju zaštite na radu;
 surađuje s osnivačem Dječjeg vrtića i drugim predškolskim ustanovama radi osiguranja kvalitetne i
racionalne organizacije zaštite na radu.
Članak 6.
Ravnatelj Dječjeg vrtića, organizira, uređuje i nadzire sve poslove zaštite na radu u Dječjem vrtiću.
Ravnatelj Dječjeg vrtića:
 organizira izradu procjene opasnosti i reviziju procjene,
 predlaže donošenje Pravilnika o zaštiti na radu, te njegovih izmjena i dopuna,
 predlaže mjere za provedbu i unapređivanje zaštite na radu i način njihovog financiranja,
2
 skrbi o ostvarivanju mjera zaštite na radu, te o redovitom izvješćivanju radnika, povjerenika radnika,
nadležnih tijela Dječjeg vrtića, osnivača i tijela nadzora u vezi sa zaštitom na radu,
 skrbi o ostvarivanju odluka nadležnih tijela Dječjeg vrtića, osnivača i tijela nadzora u vezi sa zaštitom
na radu,
 odgovoran je da se na poslove utvrđene procjenom opasnosti ne rasporede radnici koji ne ispunjavaju
propisane uvjete
 isključuje na temelju obavijesti ovlaštene osobe, iz upotrebe strojeve i uređaje te osobna zaštitna
sredstva koja nisu ispravna,
 zabranjuje, na temelju obavijesti ovlaštene osobe, rad radniku koji ne radi sukladno odredbama Zakona
i drugih propisa o zaštiti na radu, te uputama proizvođača i ovlaštenih osoba u Dječjem vrtiću o
korištenju strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i radnih tvari,
 donosi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznaje sve radnika,
 donosi plan organizacije pružanja prve pomoći u objektima Dječjeg vrtića i s njim upoznaje sve
radnike,
 osigurava potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći
te im stavlja na raspolaganje svu potrebnu opremu,
 osigurava da se za vrijeme rada ne piju alkoholna pića te uzimaju druga sredstva ovisnosti, te zabranjuje
rad i udaljuje s rada radnike koji su na radu pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti,
 osigurava da se provodi zakonska zabrana pušenja u svim prostorijama Dječjeg vrtića,
 osigurava da se pravodobno prijavi svaka povreda radnika na radu,
 osigurava hitno obavještavanje tijelo nadležno za poslove inspekcije rada radi utvrđivanja činjeničnog
stanja i osnovanosti navoda radnika koji odbija rad jer mu neposredno prijeti opasnost za život i
zdravlje zbog toga što nisu primijenjena propisana pravila zaštite na radu,
 osigurava da sve ovlaštene osobe u Dječjem vrtiću u okviru svog djelokruga rada izvršavaju poslove
koji su im povjereni u vezi sa zaštitom na radu,
 obavlja druge poslove u vezi sa zaštitom na radu
Članak 7.
Dječji vrtić je poslove zaštite na radu dužan obavljati prema odredbama čl. 19 Zakona o zaštiti na radu.
Članak 8.
Dječji vrtić može ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom fizičkom osobom, ustanovom ili
trgovačkim društvom.
Članak 9.
Dječji vrtić je dužan osigurati radnicima usluge službe medicine rada kako bi se osigurao zdravstveni nadzor
primjeren opasnostima i štetnostima za zdravlje i sigurnost kojima su radnici izloženi
Članak 10.
Svaki radnik Dječjeg vrtića ima sljedeća prava i dužnosti:
 osposobiti se za rad na siguran način kada ga na osposobljavanje uputi Dječji vrtić,
 pristupiti zdravstvenom pregledu na koji ga uputi Dječji vrtić u vezi s utvrđivanjem ispunjavanja
propisanih uvjeta za određene poslove, te obavijestiti liječnika o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga
ometa u izvršavanja radnih obveza ili koja ugrožava život i zdravlje drugih radnika ili djece,
 upoznati se s opasnostima na svom radnom mjestu,
 koristiti pri radu propisana osobna zaštitna sredstva,
 posao obavljati sukladno pravilima struke i pridržavati se propisanih pravila zaštite na radu i uputa za
korištenje strojeva, uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i radnih tvari,
 prije početka rada pogledati mjesto rada te o uočenim nedostacima izvijestiti ravnatelja ili druge
ovlaštene osobe (tajnika, višu medicinsku sestru, domara),
 prije napuštanja radnog mjesta ostaviti sredstva rada u takvom stanju da ne ugrožavaju druge radnike i
sredstva rada,
 biti upoznat sa svim promjenama u radnom procesu koji utječu na njegovu sigurnost i zdravlje,
 izvijestiti ravnatelja ili druge ovlaštene osobe te svojeg povjerenika za zaštitu na radu o svakoj činjenici
za koju opravdano smatra da predstavlja neposrednu opasnost po sigurnost i zdravlje te o bilo kojem
nedostatku u sustavu zaštite na radu,
3
 izvijestiti ravnatelja ili druge ovlaštene osobe te svojeg povjerenika za zaštitu na radu da odbija rad, jer
mu neposredno prijeti opasnost za život i zdravlje zbog toga što nisu primijenjena propisana pravila
zaštite na radu,
 surađivati s ravnateljem, drugim ovlaštenim osobama i povjerenikom radnika u rješavanju svih pitanja
zaštite na radu.
III. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU
Članak 11.
Obvezu osposobljavanja iz zaštite na radu imaju:
 radnici na radnim mjestima za koja je procjenom opasnosti utvrđena obveza osposobljavanja za rad na
siguran način,
 radnici određeni za pružanje prve pomoći, evakuaciju i spašavanje,
 povjerenici radnika za zaštitu na radu,
 ravnatelj odnosno druge osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite na radu.
Članak 12.
Sustav, plan i program osposobljavanja iz zaštite na radu utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića na temelju
procjene opasnosti,
Osposobljavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a nakon provjere osposobljenosti radniku se izdaje
uvjerenje.
Provedba programa osposobljavanja može se povjeriti ovlaštenim stručnim organizacijama, u skladu s odlukama
osnivača Dječjeg vrtića.
Članak 13.
Poslovi s posebnim uvjetima rada utvrđeni su procjenom opasnosti.
Na poslove s posebnim uvjetima rada radnik se može rasporediti tek nakon što je utvrđeno da ispunjava uvjete
utvrđene posebnim propisima, a tijekom rada obavezno se obavljaju kontrolni pregledi radnika u propisanim
rokovima.
Članak 14.
O utvrđivanju uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada te organizaciji periodičnih pregleda radnika
skrbi ravnatelj.
Članak 15.
Sredstva rada i radni okoliš utvrđeni procjenom opasnosti obvezno se ispituju u propisanim rokovima.
O provedbi propisanih ispitivanja skrbi ravnatelj.
Članak 16.
Ispitivanje sredstava rada i radnog okoliša povjerava se ovlaštenim stručnim organizacijama, u skladu s
odlukama osnivača Dječjeg vrtića.
O provedenim ispitivanjima sastavlja se zapisnik i izdaje uvjerenje, koji se čuvaju u Dječjem vrtiću.
Članak 17.
Ako se ispitivanjem utvrdi da određena sredstva rada i uređaji te radni okoliš ne zadovoljavaju osnovna pravila
zaštite na radu i predstavljaju opasnost za život i zdravlje radnika, ta se sredstva i uređaji isključuju iz uporabe, a
u radnom okolišu se prekida rad, sve dok ne budu zadovoljena propisana pravila zaštite na radu.
Odluku o isključivanju sredstava iz uporabe donosi ravnatelj.
Članak 18.
Procjenom opasnosti utvrđena su osobna zaštitna sredstva koja se moraju upotrebljavati na određenim radnim
mjestima.
O ispravnosti i nabavi propisanih osobnih zaštitnih sredstava skrbi viša zdravstvena djelatnica a nadzor obavlja
ravnatelj.
Članak 19.
Ravnatelj je dužan kod predaje osobnih zaštitnih sredstava radnicima dati upute o njihovom korištenju.
Radnici su dužni čuvati, održavati i koristiti osobna zaštitna sredstva sukladno pravilima zaštite na radu.
4
Članak 20.
Pri korištenju opasnih i štetnih radnih tvari ( lož-ulje, plin, sredstva za čišćenje i dezinfekciju) radnici su dužni
postupati u skladu s propisanim pravilima zaštite na radu i uputama proizvođača.
Opasne i štetne tvari moraju biti označene na propisani način.
Korištenje opasnih i štetnih radnih tvari, njihovo uskladištenje i odlaganje nadzire zdravstvena djelatnica, a u
suradnji s ravnateljem.
Članak 21.
Ravnatelj je dužan:
 osigurati da ovlaštene osobe u okviru svog djelokruga daju radnicima odgovarajuće obavijesti i pisane
upute koje se odnose na opasnosti i štetnosti za zdravlje i sigurnost radnika u vezi s poslovima koje
obavljaju,
 osigurati da se postave znakovi sigurnosti i znakove općih obavijesti na sredstvima rada i pripadajućim
instalacijama, odnosno prema potrebi i dodatne pisane upute o uvjetima i načinu korištenja prostora,
sredstava rada, opreme i opasnih radnih tvari,
Članak 22.
Za slučaj iznenadnog događaja koji može ugroziti život i zdravlje radnika i drugih prisutnih osoba (požar,
eksplozija, elementarna nepogoda i dr.), ravnatelj Dječjeg vrtića donosi plan evakuacije i spašavanja i s njim
upoznaje sve radnike.
Ravnatelj je dužan odrediti osobe za provedbu evakuacije i spašavanja, osigurati njihovo osposobljavanje i
staviti im na raspolaganje potrebnu opremu.
Članak 23.
Ravnatelj Dječjeg vrtića donosi plan organizacije pružanja prve pomoći i s njim upoznaje sve radnike.
Ravnatelj je dužan odrediti najmanje jednu osobu zaduženu za pružanje prve pomoći, osigurati njihovo
osposobljavanje i staviti im na raspolaganje potrebnu opremu i potrebni sanitetski materijal.
Članak 24.
U slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti radnika odnosno djeteta u Dječjem vrtiću, radnik koji se zatekne
na mjestu događaja dužan je o tome izvijestiti višu medicinsku sestru i jednog od radnika zaduženog za pružanje
prve pomoći.
Zdravstvena djelatnica dužna je odmah doći na mjesto događaja i organizirati pružanje prve pomoći, prema
potrebi pozvati hitnu medicinsku pomoć i organizirati prijevoz radnika odnosno djeteta na liječenje u
zdravstvenu ustanovu, te o događaju, naravi ozljede i poduzetim mjerama odmah izvijestiti ravnatelja.
Ravnatelj je dužan pokrenuti postupak utvrđivanja uzroka ozljede i poduzeti mjere za onemogućavanje
ponavljanja ozljeda, te izvijestiti tijelo nadležno za poslove inspekcije rada o težim ozljedama.
Članak 25.
U Dječjem vrtiću je u skladu sa zakonom zabranjeno pušenje.
Ravnatelj je dužan osigurati postavljanje propisanih upozorenja o zabrani pušenja u prostorima Dječjeg vrtića, te
izvijestiti tijelo nadležno za poslove inspekcije rada o kršenju zabrane.
Viša medicinska sestra kontrolira provedbu zabrane pušenja, te predlaže ravnatelju poduzimanje odgovarajućih
mjera.
Članak 26.
U Dječjem vrtiću je u skladu sa zakonom zabranjeno unošenje i uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava
ovisnosti.
Ravnatelj je dužan privremeno udaljiti s mjesta rada radnika koji je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava
ovisnosti.
Zdravstvena djelatnica kontrolira provedbu zabrane unošenja i uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti, te
predlaže ravnatelju poduzimanje odgovarajućih mjera.
U slučaju osnovane sumnje da je radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, zdravstvena
djelatnica po nalogu ravnatelja organizira provjeru u zdravstvenoj ustanovi.
O obavljenoj provjeri sastavlja se zapisnik u kojem se navode podaci o radniku, poslovi koje obavlja,
okolnostima koje su bile razlog za provjeru, dan, sat i mjesto obavljene provjere, rezultat provjere, izjave radnika
i drugih nazočnih osoba.
Ako radnik odbije pristupiti provjeri, smatra se da je pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti.
5
IV. NADZOR
Članak 27.
Unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu u Dječjem vrtiću obavljaju ravnatelj i druge ovlaštene
osobe u okviru svog djelokruga rada.
U sjedištu Dječjeg vrtića čuva se knjiga nadzora u koju svoje odluke upisuje ravnatelj, druge ovlaštene osobe u
okviru svog djelokruga rada i tijelo nadležno za poslove inspekcije rada.
V. ISPRAVE, EVIDENCIJE I IZVJEŠTAJI
Članak 28.
Za pribavljanje propisanih isprava, vođenje evidencija i podnošenja izvještaja iz područja zaštite na radu
nadležnim tijelima nadzora odgovorni su ravnatelj i druge ovlaštene osobe u okviru svog djelokruga rada.
U sjedištu Dječjeg vrtića čuvaju se izvornici isprava, evidencija i izvještaji iz područja zaštite na radu.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Članak 30.
Autentično tumačenje ovog Pravilnika daje Upravno vijeće.
U Puli, 02. listopada 2013. godine.
Predsjednik Upravnog vijeća
_____________________
Andrea Matošević