PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ

Temeljem čl. 1 a, čl. 20. st. 2. i čl. 35. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN br. 10/97, 107/07, 94/13), čl. 1. Obveznih uputa za izradu pravilnika o upisu djece u
Dječji vrtić od 02. travnja 2009. godine i kasnijim izmjenama i dopunama Obveznih uputa,
čl. 20. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića te Suglasnosti osnivača Suzane Matošević od 27. ožujka
2014. godine, Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Oblutak (OIB: 07325838451) sa
sjedištem u Puli, Monte Magno 13 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), na sjednici održanoj 27.
ožujka 2014. godine donosi
PRAVILNIK O UPISU DJECE
U DJEČJI VRTIĆ OBLUTAK
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovaj Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić donesen je sukladno Obveznim uputama za
izradu pravilnika o upisu djece u Dječje vrtiće Gradonačelnika Grada Pule (Klasa:
601-01/14-01/4, Urbroj: 2168/01-05-02-0291-14-2) od 20. ožujka 2014. godine, kao i
njihovim kasnijim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Upute).
Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji, način i uvjeti upisa djece u Dječji vrtić.
Nositelj jedinstvenog upisa djece u Dječje vrtiće je Grad Pula.
Članak 2.
U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u
osnovnu školu.
Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Grada Pule, ili imati status
stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Pule.
Upisi u Dječji vrtić obavljaju se u upisnom roku.
Ako se tijekom pedagoške godine pojavi slobodno mjesto, upis se obavlja temeljem
liste reda prvenstva.
Članak 3.
Upis u upisnom roku provodi i odluku o upisu donosi Povjerenstvo za provođenje
upisa u Dječji vrtić.
Odluku o upisu tijekom pedagoške godine donosi ravnatelj Dječjeg vrtića sukladno
utvrđenoj listi reda prvenstva za upis.
II. POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA
Članak 4.
Članove Povjerenstva za provođenje upisa u Dječji vrtić imenuje Gradonačelnik
Grada Pule posebnom odlukom.
Članovi Povjerenstva imenuju se na godinu dana.
Član je dužan čuvati kao službenu tajnu povjerljive podatke koje sazna u obavljanju
svoje dužnosti.
Članak 5.
Povjerenstvo ima 7 članova u sastavu kako slijedi:
 tri člana prema prijedlogu ravnatelja Dječjeg vrtića Pula,
 jedan član prema prijedlogu ravnatelja Dječjeg vrtića – Scuola dell’infanzia Rin
Tin Tin Pula-Pola,
 tri člana dječjih vrtića drugih osnivača iz redova dječjih vrtića koji su donijeli
Pravilnike o upisu djece u Dječje vrtiće sukladno odredbama Obaveznih uputa
za izradu Pravilnika o upisu djece u Dječje vrtiće.
Članak 6.
Članovi povjerenstva biraju predsjednika povjerenstva većinom glasova na prvoj
sjednici Povjerenstva.
Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova javnim
glasovanjem.
Administrativne poslove za Povjerenstvo vodi nadležni Upravni odjel Grada Pule.
Članak 7.
Dječji vrtić je dužan na zahtjev Povjerenstva dostaviti podatak o broju raspoloživih
mjesta po skupinama sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i naobrazbe.
III.RAD POVJERENSTVA
Članak 8.
Povjerenstvo utvrđuje i objavljuje tekst Poziva za upise djece u Dječje vrtiće.
Poziv sadrži:
 mjesto za preuzimanje obrasca zahtjeva za upis,
 mjesto za predaju zahtjeva za upis,
 rok za podnošenje zahtjeva,
 naznaku potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
 mjesto objave rezultata upisa.
Poziv za upis djece u Dječje vrtiće objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića,
službenim web stranicama Dječjeg vrtića, službenim web stranicama Grada Pule i dnevnom
tisku.
Rok za podnošenje prijava po pozivu ne može biti kraći od 20 dana.
Rok za utvrđivanje prijedloga Liste reda prvenstva za upis u Dječje vrtiće je 20 dana
od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Članak 9.
Potrebna dokumentacija za upis:
 Ispunjeni obrazac Zahtjeva
 Izvadak iz matice rođenih ili rodni list
 Potvrde, uvjerenja i rješenja kojima se dokazuje ostvarivanje bodova iz članka
21. ovih Obaveznih uputa.
Članak 10.
Prijavu za upis sa dokumentacijom predaje roditelj ili skrbnik (u daljnjem tekstu:
roditelj) djeteta za kojeg se prijava podnosi.
Članak 11.
O tijeku sjednice Povjerenstvo vodi zapisnik koji sadrži:
 podatak o vremenu i mjestu sjednice Povjerenstva,
 podatak o prisutnim članovima Povjerenstva i ostalim prisutnim osobama,
 podatak o broju slobodnih mjesta,
 podatak o broju prijavljene djece.
Članak 12.
Povjerenstvo je dužno utvrditi datum predaje i potpunost predane prijave.
Ako postoji sumnja o istinitosti određene dokumentacije Povjerenstvo je dužno
provjeriti dokument kod izdavatelja.
Prijave zaprimljene nakon roka za predaju i nepotpune prijave Povjerenstvo neće
razmatrati niti bodovati.
Članak 13.
Prijave koje ne ispunjavaju uvjet iz članka 2. ovog Pravilnika Povjerenstvo će
odlukom odbiti.
Članak 14.
Povjerenstvo može zahtijevati pisano mišljenje ili pozvati na svoju sjednicu
predstavnike institucija čije je mišljenje važno za utvrđivanje broja bodova pojedine prijave.
U redovitu odgojnu skupinu ili posebnu skupinu može se uključiti dijete s teškoćama u
razvoju na temelju mišljenja stručnog povjerenstva Dječjeg vrtića u čijem sastavu su
defektolog, pedagog, zdravstveni voditelj i ravnatelj.
Članak 15.
Povjerenstvo će za svaku prijavu utvrditi broj bodova sukladno Pravilniku te utvrditi
prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić.
Članak 16.
Prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječje vrtiće objavit će se u roku od 3 dana
nakon donošenja Odluke Povjerenstva na oglasnim pločama Dječjeg vrtića, službenim web
stranicama Dječjeg vrtića te službenim web stranicama Grada Pule.
Članak 17.
Roditelji mogu izjaviti prigovor na objavljeni prijedlog liste reda prvenstva u roku od
5 dana od objave liste Povjerenstvu za upise.
Članak 18.
Odluku o prigovoru, Povjerenstvo donosi u roku od 5 dana.
Odluka Povjerenstva je konačna.
Članak 19.
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Povjerenstvo
utvrđuje Listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić.
Nakon utvrđivanja Liste reda prvenstva upisa Povjerenstvo je dužno izraditi Listu
upisa po Dječjim vrtićima i skupinama te istu zajedno sa Listom reda prvenstva i
dokumentacijom dostaviti Dječjim vrtićima.
Članak 20.
Nakon utvrđivanja liste reda prvenstva upisa, Povjerenstvo je dužno dostaviti
nadležnom Upravnom odjelu izvješće o provedenim upisima koje sadrži:
 podatke o tijeku provođenja upisa
 podatak o slobodnim mjestima po Dječjim vrtićima
 podatak o broju zaprimljenih prijava za upis
 podatak o broju prijava zaprimljenih nakon roka
 podatak o odbijenim prijavama za upis
 podatak o broju odbijenih prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva upisa
 podatak o broju prihvaćenih prigovora na prijedlog liste reda prvenstva upisa
 Listu reda prvenstva
 Listu upisa po Dječjim vrtićima i skupinama.
IV.KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU DJECE
Članak 21.
Broj bodova za svaku prijavu za upis utvrđuje se primjenom kriterija kako slijedi:
Red.
br. OPIS KRITERIJA Broj
bodova
1. dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 10
2. dijete s oba zaposlena roditelja i samohranog zaposlenog roditelja 10
3. dijete čiji je jedan roditelj redoviti student ili učenik, a drugi je
zaposlen 8
4. dijete u udomiteljskim obiteljima 6
5. dijete u godini prije polaska u školu 5
6. dijete čiji su roditelji redovni studenti ili učenici 5
7. dijete iz obitelji s troje ili više djece 4
8. dijete s teškoćama u razvoju 3
9. dijete korisnika doplatka za djecu 2
10. dijete korisnika pomoći za uzdržavanje 2
11. dijete iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim
uvjetima 2
12. dijete čiji je jedan roditelj zaposlen 1
13. Dijete čiji je brat/sestra već upisan u traženi Dječji vrtić 1
Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na listi reda prvenstva
utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta.
Članak 22.
Ako broj prijava za upis u Dječji vrtić – Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
bude veći od broja raspoloživih mjesta pravo prvenstva imaju djeca čiji je najmanje jedan
roditelj pripadnik talijanske nacionalne manjine.
Članak 23.
Dječji vrtić će raskinuti ugovor o korištenju programa za narednu pedagošku godinu
ako roditelj ne dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. Odluke o iznosima
sufinanciranja programa predškolskog odgoja, najkasnije do 15. travnja tekuće godine.
Potvrda o zaposlenju (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji HZMO) ne smije biti starija od 30 dana.
Dječji vrtić će raskinuti ugovor o korištenju programa za narednu godinu ukoliko
roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga Dječjeg vrtića.
V. UPIS DJECE
Članak 24.
Prije zaključenja ugovora roditelj je obavezan:
 dostaviti Dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju
djeteta i potvrdu o sistematskom pregledu djeteta,
 obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni intervju/razgovor sa stručnim
suradnikom Dječjeg vrtića,
 potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz
Dječjeg vrtića.
Članak 25.
Ugovor o korištenju programa zaključuje se najkasnije do 31. kolovoza.
Dijete čiji roditelj ne potpiše ugovor o korištenju programa briše se sa Liste reda
prvenstva.
Članak 26.
Ako nakon provedenog postupka upisa u Dječjim vrtićima ima slobodnih mjesta mogu
se u Dječje vrtiće upisati i djeca roditelja koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 2.ovih Uputa.
VI.ISPIS DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA
Članak 27.
Roditelji mogu ispisati dijete zahtjevom za ispis.
Dječji vrtić može ispisati dijete iz sljedećih razloga:
 ukoliko se roditelj ne pridržava odredbi Ugovora o korištenju usluga programa,
 ukoliko roditelj ne uplati beskamatni predujam do roka naznačenog na nalogu
za plaćanje.
 ukoliko se u roku od tri (3) mjeseca od dana zaključivanja Ugovora o
korištenju usluga programa utvrde poteškoće u razvoju, a nema mogućnosti
smještaja u posebne skupine.
 ukoliko roditelj ne postupi po preporuci stručnog povjerenstva i ne podvrgne
dijete stručnom vještačenju.
 ukoliko roditelj prilikom predaje zahtjeva za nastavak korištenja usluge nije
podmirio sva dugovanja prema Dječjem vrtiću.
 ukoliko roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od dana dospijeća.
Odluku o ispisu djeteta donosi ravnatelj.
VII. PRIJELAZ DJECE
Članak 28.
Djeci se osigurava prijelaz iz jednog Dječjeg vrtića u drugi ukoliko u Dječjem vrtiću
koji se traži ima slobodnih mjesta, o čemu brinu ravnatelj i stručni tim Dječjeg vrtića.
Prilikom prelaska djeteta u drugi Dječji vrtić, djetetu se izdaje potvrda u koju se unose
podaci o reguliranim međusobnim pravima i obvezama.
Dječji vrtić može primiti dijete uz uvjet da je dostavljena potvrda iz koje je vidljivo da
je roditelj uredno podmirio svoje obveze u Dječjem vrtiću u kojem je dijete ranije ostvarivalo
programe i ukoliko ispunjava uvjete iz članka 2. ovih Uputa i članka 3. Odluke o iznosima
sufinanciranja programa predškolskog odgoja.
Zahtjevi za prelazak s početkom naredne pedagoške godine podnose se prije
jedinstvenih upisa, a najkasnije do 15. travnja tekuće godine.
Prelasci u tijeku pedagoške godine odobravaju se u trenutku kada se za to pokaže
potreba, ukoliko je u okviru planiranih sredstava Proračuna Grada Pule.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu djece u
Dječji vrtić OBLUTAK od 12. svibnja 2010. godine.
Autentično tumačenje ovog Pravilnika daje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.
U Puli, 27. ožujka 2014. godine.
Predsjednik Upravnog vijeća
_____________________
Andrea Matošević