P R A V I L N I K O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE

1
Na temelju čl. 33. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN br. 125/08.) i čl. 2. st. 2. Pravilnika
o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih
proizvoda za zdravlje (NN, 176/03.) te čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Oblutak sa sjedištem u Puli, Monte Magno
13 (u daljem tekstu: Dječji vrtić) Upravno vijeće Dječjeg vrtića, na sjednici održanoj dana 15. siječnja 2009.
godine donio je
P R A V I L N I K
O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE
DUHANSKIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE
DJEČJEG VRTIĆA OBLUTAK
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje (u daljem tekstu:
Pravilnik) uređuje se:
– predlaganje provedbenih aktivnosti kojima je cilj smanjenje uporabe duhanskih proizvoda i usvajanje zdravijeg
i kvalitetnijeg života bez pušenja;
– organiziranje programa odvikavanja od pušenja čiji je cilj promicanje nepušenja kao zdravog načina života;
– poduzimanje drugih aktivnosti od značenja za zaštitu zdravlja mladeži od štetnih utjecaja pušenja duhana i
duhanskih proizvoda;
– osnivanje povjerenstva za borbu protiv pušenja;
– nadzor nad provođenjem zabrane pušenja.
Članak 2.
Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na tijela Dječjeg Vrtića i radnike.
Članak 3.
Pod pojmom duhanski proizvodi smatraju se proizvodi koji sadrže duhan, koji može biti genetski modificiran ili
ne, a služi pušenju, šmrkanju, sisanju ili žvakanju.
Pušenje duhanskih proizvoda je uporaba duhanskih ili ostalih proizvoda („biljnih pušilica“) na način da se udiše
dim nastao njihovim izgaranjem.
Članak 4.
Zabranjeno je pušenje u svim zatvorenim prostorijama Dječjeg Vrtića i prostoru dvorišta.
Članak 5.
Oznake o zabrani pušenja trebaju biti istaknute na vidnim mjestima u Dječjem Vrtiću u skladu s člankom 4. ovog
Pravilnika.
Članak 6.
Odredbe ovog Pravilnika o apsolutnoj zabrani pušenja u unutarnjem i vanjskom prostoru Dječjeg Vrtića koji je
funkcionalni dio prostora Dječjeg Vrtića, obvezni su se pridržavati svi radnici Dječjeg Vrtića, roditelji i treće
osobe kada se nalaze u prostorijama Dječjeg Vrtića i dvorištu.
Članak 7.
Promicanje spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda provodi se sustavno i permanentno, ponajprije u
Dječjem Vrtiću, a prema potrebi i izvan Dječjeg Vrtića.
Dječji Vrtić je obvezan promicati spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje.
Članak 8.
U provođenju odredaba ovoga Pravilnika Dječji Vrtić surađuje s roditeljima, skrbnicima i mjerodavnim
čimbenicima društvene zajednice.
II. PROVEDBENE AKTIVNOSTI KOJIMA JE CILJ SMANJENJE UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA
I USVAJANJE ZDRAVIJEG I KVALITETNIJEG ŽIVOTA BEZ PUŠENJA
2
Članak 9.
U okviru provođenja aktivnosti kojima je cilj smanjenje uporabe duhanskih proizvoda i usvajanje zdravijeg i
kvalitetnijeg života bez pušenja tijela Dječjeg Vrtića, odgojitelji i stručni suradnici trebaju:
– odgajati polaznike tako da izgrade negativan odnos prema uporabi duhanskih proizvoda;
– promicati tjelesno, duhovno i socijalno značenje zdravlja;
– promicati usvajanje zdravih životnih navika u radu i ponašanju;
– poticati djecu na razmišljanje i prihvaćanje pozitivnih životnih vrijednosti;
– poticati djecu u pronalaženju zadovoljstva u radu i raznolikim aktivnostima;
– pomagati roditeljima i skrbnicima u ispravnom odgoju djece;
– upoznavati djecu i roditelje s propisima koji se odnose na ograničenja uporabe duhanskih proizvoda;
– skrbiti o unapređivanju zdravlja djece;
– surađivati s ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama i drugim odgovarajućim ustanovama,
udrugama i tijelima.
Članak 10.
Uz aktivnosti iz članka 9. ovoga Pravilnika Dječji Vrtić će provoditi i druge aktivnosti za smanjenje uporabe
duhanskih proizvoda i usvajanje zdravijeg i kvalitetnijeg života bez pušenja, poglavito na satovima razredne
zajednice i tribinama, a u zavisnosti od novih znanstvenih i stručnih dostignuća te financijskih i organizacijskih
mogućnosti.
III. PROGRAMI ODVIKAVANJA OD PUŠENJA TE PREDLAGANJE I ORGANIZIRANJE IZDAVANJA
PUBLIKACIJA ČIJI JE CILJ PROMICANJE NEPUŠENJA KAO ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA
Članak 11.
Programi odvikavanja od pušenja čiji je cilj promicanje nepušenja kao zdravog načina života provode se u okviru
odgojnih i obrazovnih aktivnosti.
Programi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:
– programe za odgojitelje i stručne suradnike;
– programe za roditelje.
Programi iz stavka 1. ovoga članka donose se:
– u svezi s upoznavanjem djece sa štetnostima uporabe duhanskih proizvoda;
– u svezi s uključivanjem djece u različite odgojne aktivnosti;
– u svezi s izradom zajedničkih projekata djece, odgojitelja i stručnih suradnika;
– u svezi s organiziranjem izleta i odlascima u prirodu;
– u svezi s promicanjem uspješnog roditeljstva;
– u svezi s osposobljavanjem odgojitelja i stručnih suradnika za učinkovito promicanje spoznaje o štetnosti
uporabe duhanskih proizvoda.
Članak 12.
Programi iz članaka 11. ovog Pravilnika sastavni su dio Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg Vrtića.
Članak 13.
U provođenju aktivnosti iz članka 9. i izvođenju programa iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika Dječji Vrtić će
omogućiti korištenje prostora i opreme u slobodnom vremenu.
Članak 14.
Kod izdavanja glasila i drugih tiskovina urednik je dužan osigurati djelomičnu zastupljenost sadržaja koji se
odnose na promicanje neuporabe duhanskih prerađevina.
Članak 15.
Pisane obavijesti, informacije, letke, plakate i sl. kojima se promiče neuporaba duhanskih prerađevina treba
istaknuti na vidljivim mjestima u Dječjem Vrtiću.
IV. POVJERENSTVO ZA BORBU PROTIV PUŠENJA
Članak 16.
U Dječjem Vrtiću će se osnovati Povjerenstvo za borbu protiv pušenja (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima tri člana.
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj iz reda:
3
– odgojitelja
– stručnih suradnika
– roditelja.
Članovi povjerenstva između sebe biraju predsjednika povjerenstva.
Ako članovi ne uspiju imenovati predsjednika povjerenstva, predsjednika imenuje ravnatelj.
Članak 17.
Povjerenstvo:
– prati pojavnost pušenja u Dječjem Vrtiću, proučava i promiče nepušenje kao zdrav način života i rada;
– prati ostvarivanje aktivnosti iz članka 9. i izvođenje programa iz članaka 11. i 12. ovog Pravilnika;
– daje tijelima, odgojiteljima i stručnim suradnicima prijedloge i mišljenja u vezi uočenih problema pušenja;
– predlaže programe i aktivnosti odvikavanja djece i radnika Dječjeg Vrtića od pušenja;
– predlaže nabavu primjerenih sredstava i opreme;
– predlaže izdavanje prigodnih publikacija u svezi s promicanjem nepušenja;
– surađuje s ustanovama, udrugama i tijelima koja se u okviru svog djelokruga bave promicanjem nepušenja.
Članak 18.
Povjerenstvo radi na sjednicama.
Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik Povjerenstva.
Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi jedan od članova povjerenstva ili druga osoba koju za to ovlasti predsjednik.
Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar.
Na rad Povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika o radu odgojiteljskog vijeća.
Članak 19.
Prijedloge i mišljenja povjerenstvo može dati samo kada radi u punom sastavu.
O davanju prijedloga i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka članovi Povjerenstva odlučuju većinom glasova.
Članak 20.
U radu Povjerenstva prema pozivu predsjednika sudjeluju i druge osobe koje svojom stručnošću i iskustvom
mogu pomoći Povjerenstvu u obavljanju poslova za koje je osnovano.
V. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZABRANE PUŠENJA
Članak 21.
Ravnatelj Dječjeg Vrtića je osoba odgovorna za provedbu apsolutne zabrane pušenja u Dječjem Vrtiću.
Članak 22.
Nadzor nad provedbom zabrane pušenja u Dječjem Vrtiću obavljaju prosvjetni inspektori, sanitarni inspektori,
zdravstveni inspektori, inspektori rada i gospodarski inspektori Državnog inspektorata.
Članak 23.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna inspektor iz članka 25. ovog Pravilnika kaznit će na mjestu
izvršenja za prekršaj osobu koja je zatečena da puši u prostorima Dječjeg Vrtića i dvorištu.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Ovaj Pravilnik donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način istovjetan načinu donošenja Pravilnika.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
U Puli, 15. siječnja 2009. godine.
Predsjednik Upravnog Vijeća
___________________
Andrea Matošević
4