NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak, objavljuje

NATJEČAJ

za prijam radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

 

Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Uz prijavu treba priložiti:

– životopis;

– presliku dokaza o stručnoj spremi;

– elektronički zapis od HZMO;

– uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

– presliku osobne iskaznice ili domovnice.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: DJEČJI VRTIĆ OBLUTAK, Monte Magno 13, 52100 Pula.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića „Oblutak“ 13.11.2020. – 20.11.2020.

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanjem izvan snage Direktive 95/46 RZ svi dokumenti primljeni po ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu Dječjem vrtiću Oblutak za obradu svojih podataka. Podaci će biti prikupljeni, korišteni i dalje obrađivani u svrhu provedbe predmetnog natječaja sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

 

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2168/01-54-15-04-20-1

Pula, 12. studenog 2020. godine