NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak, raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka radnice s bolovanja (1 izvršitelj/ica)

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja sukladno člancima 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis;
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
  • dokaz o državljanstvu;
  • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a;
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja,
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.) ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja,
  • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja.

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ukoliko kandidati smatraju da ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju postojanje uvjeta za ostvarivanje takve prednosti te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe iz članka 101. stavaka 1. – 3. i članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21) koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem odredbi navedenog Zakona, dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona kojima dokazuju svoj status temeljem kojeg ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su i na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

 

Osobe koje se prijave na natječaj,  a prijava nije uredna, pravodobna ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja  neće se smatrati prijavljenim kandidatom, na istu ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa  ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Oblutak (link: https://djecjivrtic-oblutak.com/category/natjecaji/) na adresu: DJEČJI VRTIĆ OBLUTAK, Monte Magno 13, 52100 Pula.

 

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Oblutak (link: https://djecjivrtic-oblutak.com/category/natjecaji//) od 17.02.2022. godine do 25.02.2022. godine.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju izričitu privolu za prikupljanje, korištenje i obradu svih osobnih podataka, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka kao i ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se smatra se da su prijava i priloženi dokumenti dostavljeni slobodnom voljom kandidata.

 

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2168/01-54-15-04-22-1

Pula, 17. veljače 2022. godine